Zapytanie o cenę z dnia 12.09.2023r.

ZAMAWIAJĄCY:
RATEART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
(dawniej: RATEART Dariusz Matyjewicz)
ul. Lenartowicza 24
93-143 Łódź
NIP: 7292750992

CEL ZAPYTANIA
Celem zamówienia jest ustalenie ceny dla kosztów projektu w ramach konkursu FELD.01.05-IP.02-001/23. Zapytanie nie jest prowadzone w trybie PZP czy zasady konkurencyjności, a jego rozstrzygnięcie służy oszacowaniu wartości ceny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z wykonawcą.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

1. Serwer Dell PowerEdge R450 wraz oprogramowaniem, licencjami oraz wsparciem;
2. System kalibracji OTDR SM/MM z pomiarem OPM w sieciach optycznych;
3. System monitorowania infrastruktury światłowodowej;
4. Laptop DELL Latitude 5440 14 cali – 2 szt.;
5. Monitor DELL 23.8 cale – 2 szt.;
6. MikroTik Cloud Core Router CCR2116-12G-4S+ – 2 szt.;
7. Switch Ubiquiti 26p USW-PRO-24-POE (24×100/1000Mbit 2x10G SFP+) – 2 szt.;
8. Drukarka kolorowa Kyocera;
9. Drukarka 3D;
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrany asortyment.
Dodatkowe informacje techniczne przekazywane są telefonicznie lub mailowo.

POROZUMIEWANIE SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM, W TYM WYJAŚNIANIE TREŚCI DOKUMENTACJI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail: biuro@rateart.pl)
2. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Zamawiającego, stosownie do formy przekazu.
3. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest dostępna po numerem tel. +48 42 235 70 88.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2025 r. Wydłużenie terminu realizacji zostało przewidziane jako dopuszczalna zmiana umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Oferent jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 90 dni.

SKŁADANIE OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 22 września 2023 r.
Ofertę należy złożyć mailowo na adres: biuro@rateart.pl

PRZYGOTOWANIE OFERT

1. Oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

OCENA OFERT

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów, przypisując im odpowiednie wagi punktowe. Waga danego kryterium określona jest udziałem procentowym.

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z wyżej przedstawionymi kryteriami Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

WON=(C ) +(Gw) + (Cr)

gdzie: WON – wskaźnik oceny oferty;
C – punkty przyznane w ramach kryterium „cena”
Gw – punkty przyznane w ramach kryterium „gwarancja i rękojmia na dostarczone i zamontowane urządzenia”
Cr – punkty przyznane w ramach kryterium „czas reakcji w okresie gwarancji i rękojmi”

Liczba punktów przyznawanych ocenianym ofertom zostanie obliczona w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA

1.1. Zamawiający może zamknąć postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

KOSZTY UDZIAŁU W PROCEDURZE ZAPYTANIA O CENĘ

Koszty udziału w procedurze, w szczególności koszty przygotowania i złożenia oferty, udziału w wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości ich zwrotu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy RATEART Sp. z o.o. (dawniej: RATEART Dariusz Matyjewicz) oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako właściciel Bazy Konkurencyjności, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówień.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAROŃ ZP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazisko, adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Łazisko 116, nr KRS 0000747774, NIP 7732488186, REGON 381239415;
2. inspektor ochrony danych osobowych w Karoń ZP sp. z o.o. e-mail: biuro@rateart.pl
Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu /nr tel.: +48 42 235 70 88 / *;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia – niepodanie wymaganych danych może skutkować odrzuceniem oferty;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16** RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 ***RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami umowy lub Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.