Zapytanie ofertowe – Zakup inteligentnej bazy danych

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój, poddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Opis przedmiotu Zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego zakup inteligentnej bazy danych – chroniona baza danych zgodna z technologią i algorytmami zakupionymi od jednostki naukowej.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Specyfikacja inteligentnej bazy danych
Formularz ofertowy
Umowa o zachowaniu poufności
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej