Zapytanie ofertowe – dostawa zestawu narzędzi, UPS oraz rzutnika

Zapytanie ofertowe 1

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój, poddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Nazwa projektu: „Rozbudowa laboratorium w firmie Rate Art PHU poprzez zakup infrastruktury B+R”.

Opis przedmiotu Zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa narzędzi niezbędnych do uruchomienia laboratorium, inteligentnego systemu podtrzymania zasilania (UPS) 1 szt., rzutnika o krótkim rzucie 1 szt.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Istotne postanowienia umowne
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej